Pereiti į pagrindinį turinį

Naudojimosi taisyklės

PLATFORMOS „SAULĖS PARKAI“ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

SĄVOKOS

Sąvokos, nurodytos žemiau vienaskaita, gali būti naudojamos ir daugiskaita, ir atvirkščiai, atitinkamai pakeičiant jų prasmę.

Elektros energijos vartojimo vieta – Pirkėjui nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, kuriame Pirkėjas savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti vartos Saulės elektrinėje pagamintą elektros energiją.

ESO –  AB „Energijos skirstymo operatorius“, juridinio asmens kodas 304151376.

Įmoka – Klientų, tarpininkaujant Platformos operatoriui, Vystytojo naudai pagal sudarytus Sandorius sumokamos piniginės lėšos.

Įrenginys – geografiškai nutolusioje Saulės elektrinėje esanti įranga ar jos dalis, kurios specifikacija yra nurodoma Pirkimo – pardavimo arba Nuomos sutartyse.

Gaminantis vartotojas – elektros energijos vartotojas ar kitas asmuo, gaminantys elektros energiją iš atsinaujinančių energijos gamybos įrenginiuose, valdomuose nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintis teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją pateikti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka. Gaminančiu vartotoju klientas tampa, kai Elektros energijos vartojimo vietoje įrengiamas automatizuotas elektros apskaitos prietaisas (skaitiklis). 

Klientas – fizinis arba juridinis asmuo, energijos vartotojas, sudaręs Preliminarią sutartį ir/ar Sandorius su Vystytoju.

Komercinio atstovavimo sutartis – tarp Vystytojo ir Platformos operatoriaus sudaryta atlygintinė sutartis, kuria Platformos operatorius įsipareigoja veikti Vystytojo vardu, sudarant Sandorius, derantis dėl jų sąlygų, renkant Įmokas iš Klientų ir atlikti kitus Komercinio atstovavimo sutartyje numatytus veiksmus.

Minimali Projekto suma – mažiausias Platformos pagalba iš Klientų surinktas piniginių lėšų kiekis, reikalingas Projektui vystyti.

Minimalus Klientų skaičius – mažiausias kiekis Platformos pagalba ketinančių sudaryti Sandorius Klientų, reikalingų Projektui vystyti.

Naudotojai – bet kuris Klientas ar Vystytojas kartu, turintys prisijungimą prie Paskyros.

Naudotojas – bet kuris Klientas ar Vystytojas, turintis prisijungimą prie Paskyros.

Nuomos sutartis – Vystytojo ir Kliento Platformos pagalba sudaryta Įrenginio nuomos sutartis, kuria Klientas tam tikram laikotarpiui įgyja teisę valdyti ir naudotis Įrengiu.

Paskyra – registruoto (autentifikuoto) Naudotojo sritis, kurioje kaupiami duomenys apie Naudotoją ir prie kurios prisijungęs Naudotojas gali naudotis Platforma ir jos teikiamomis paslaugomis.

Paslaugos – Vystytojo (ar jo pasitelktų trečiųjų asmenų) Klientui teikiamų Paslaugų visuma, būtina tinkamam Saulės elektrinės ir joje esančių Įrenginių veikimui. 

Pirkimo – pardavimo sutartis – Vystytojo ir Kliento Platformos pagalba sudaryta Įrenginio pirkimo – pardavimo sutartis, kuria Klientas nuosavybės teise įgyja Įrenginį.

Platforma – Platformos operatoriaus administruojama informacinė sistema www.saulesparkai.lt, kurią naudojant vykdomas Įrenginio pardavimas ar nuoma Klientui, siunčiami pranešimai Klientams, ir atliekami kiti su Sandorių vykdymu susiję veiksmai.

Platformos operatorius – UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinės adresasLaisvės pr. 10, LT–04215, Vilnius, Lietuva.

Pradinis įmokų surinkimo laikotarpis – periodas, per kurį surenkama pakankama piniginių lėšų suma, reikalinga tam, kad Projektas būtų pradėtas vystyti.

Preliminarioji sutartis – Vystytojo ir Kliento Platformos pagalba sudaryta sutartis, kuria Klientas sumoka Vystytojui Rezervacijos mokestį, taip užsitikrindamas galimybę dalyvauti Projekte ir ateityje sudaryti pagrindinę Pirkimo –pardavimo/ Nuomos sutartį.

Projektas – Vystytojo parengtas ir vystomas bei Platformoje paskelbtas Saulės elektrinių parko projektas, kuriam įgyvendinti Vystytojas siekia pritraukti finansavimo lėšų iš Klientų.

Projekto sąskaita – sąskaita, kuri bus naudojama lėšoms, Kliento mokėtinoms pagal Sandorius, surinkti.

Rezervacijos mokestis – vienkartinis mokestis, kurį Klientas moka Vystytojui, tarpininkaujant Platformos operatoriui, už atitinkamo Įrenginio, kurį Klientas siekia įsigyti / išsinuomoti, rezervaciją. 

Sandoriai – Nuomos ir (ar) Pirkimo – pardavimo sutartys, Paslaugų teikimo sutartys ar kitos Platformos pagalbos sudaromos sutartys.

Saulės elektrinė – Vystytojo vystoma geografiškai nutolusi saulės šviesos energijos elektrinė, kurios duomenys ir techninės specifikacijos yra nurodytos ir skelbiamos viešai Platformoje.

Taisyklės – Platformos operatoriaus administruojamos informacinės sistemos taisyklės, kuriose nustatomos Kliento ir Vystytojo teisės ir pareigos, Platformos operatoriaus funkcijos, naudojimosi Platforma tvarka, nuosavybės teisių  į Įrenginį perleidimo tretiesiems asmenims tvarka bei kitos sąlygos. 

Vystytojas – asmuo, kuris vysto Projektą ir kuris yra registruotas Platformos Naudotojas ir per Platformą paskelbia Projektą Klientams, parduoda ir (ar) nuomoja Įrenginį, suteikia Paslaugas.

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šios Taisyklės nustato naudojimosi Platforma sąlygas ir tvarką bei reglamentuoja Platformos Naudotojų ir Platformos operatoriaus tarpusavio santykius. Taisyklės yra skelbiamos viešai www.saulėsparkai.lt.
2. Papildomai su šiomis Taisyklėmis, Vystytojui ir Klientui taikoma Platformos operatoriaus 
Privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“) ir įkainiai, kuriuos galima rasti www.saulėsparkai.lt. Privatumo politika ir įkainiai yra neatsiejama šių Taisyklių dalis ir jais privaloma vadovautis kartu su Taisyklėmis.
3. Platformos tikslas – Sukurti infrastruktūrą Vystytojams plėtoti Projektus, pritraukiant jiems reikiamą finansavimą, o Klientams greitai ir patogiai įsigyti Įrenginius bei sumažinti elektros energijos išlaidas ir tausoti gamtą, pasigaminant energiją patiems.
4. Naudodamasis Platforma, Klientas gali sudaryti Pirkimo-pardavimo ar Nuomos ir kitas sutartis su Vystytojais, teikti prašymus ar atlikti kitus veiksmus, kaip tai yra numatyta Taisyklėse.
5. Platformos operatorius veikia atitinkamo Vystytojo vardu ir sąskaita kaip šio Vystytojo komercinis atstovas (prekybos agentas), sudarantis Sutartis su Klientais, galintis derėtis dėl Sandorių sąlygų ar atlikti kitus veiksmus, kuriuos jam paskyrė atlikti Vystytojas tarpusavio Komercinio atstovavimo sutarties pagrindu.
6. Esant neatitikimų tarp Taisyklių ir Sandorių tekstų, taikomos Sandorių sąlygos.
7. Taisyklės ir įkainiai gali būti papildomi ar keičiami vienašališkai Platformos operatoriaus, paskelbiant viešai atnaujintą jų versiją Platformoje.
8. Naudotojas, prieš pradėdamas naudotis Platforma, privalo atidžiai perskaityti šias Taisykles,  Privatumo politiką bei susipažinti su įkainiais. Naudotojas, patvirtindamas registraciją Platformoje, kartu patvirtina, kad jis susipažino su įkainiais, Taisyklių bei Privatumo politikos nuostatomis, įsipareigoja jų laikytis ir šios jam yra aiškios, suprantamos ir priimtinos.

II. REIKALAVIMAI KLIENTAMS IR KLIENTŲ REGISTRACIJA PLATFORMOJE

9. Klientas, norėdamas sudaryti Sandorius per Platformą, privalo užpildyti Platformos registracijos formą ir pateikti joje numatytus dokumentus ir Platformos operatoriaus prašomą informaciją.
10. Klientas – fizinis asmuo, registruodamasis Platformoje, pateikia šiuos duomenis:
10.1. vardą, pavardę;
10.2. elektroninio pašto adresą; 
10.3. telefono numerį;
10.4. kitus Platformos operatoriaus paprašytus duomenis.
11. Kliento – fizinio asmens - tapatybė yra nustatoma šiam savo tapatybę patvirtinus per savo elektroninės bankininkystės sistemą, elektroniniu parašu ar kitu Platformos operatoriaus nurodytu būdu.
12. Klientas – juridinis asmuo, registruodamasis Platformoje, pateikia šiuos duomenis:

12.1. juridinio asmens pavadinimą;

12.2. juridinio asmens kodą;

12.3. PVM mokėtojo kodą;

12.4. registracijos adresą;

12.7. Sandorį pasirašančio asmens (-ų) (juridinio asmens atstovo (-ų)) vardą, pavardę ir asmens kodą;

12.8. atstovavimo pagrindą liudijančius dokumentus;

12.10. telefono numerį;

12.11. elektroninio pašto adresą; 
12.12. kitus Platformos operatoriaus paprašytus duomenis.
13. Kliento – juridinio asmens - tapatybė yra nustatoma šiam pateikus Platformos operatoriui juridinio asmens galiojančią įstatų redakciją, VĮ Registrų centro išrašą apie juridinį asmenį, atstovavimą liudijančius dokumentus bei atstovo tapatybę patvirtinus per savo elektroninės bankininkystės sistemą, mobiliu parašu, elektroniniu parašu ar kitu Platformos operatoriaus nurodytu būdu.
14. Klientas registravimosi metu sukuria Naudotojo vardą bei slaptažodį, kuriuos vėliau naudos jungdamasis prie Paskyros. Klientų sukurti Naudotojo vardas ir slaptažodis yra konfidencialūs ir Klientai privalo užtikrinti šių duomenų apsaugą ir neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims. Klientas, praradęs ir (ar) atskleidęs savo prisijungimo duomenis ir (ar) manantis, kad jo prisijungimo duomenimis buvo neteisėtais pasinaudota nedelsiant apie tai raštu privalo informuoti Platformos operatorių. 
15. Platformos operatorius savo nuožiūra nustato reikalavimus Paskyros slaptažodžiui (t. y. raidžių ir (ar) skaičių kombinacijai). Platformos operatorius taip pat turi teisę saugumo ar kitais pagrindais bet kada reikalauti Klientų pakeisti Paskyros slaptažodį ir (ar) gavęs iš Naudotojo Taisyklių 14 punkte numatytą informaciją - blokuoti Paskyrą.

16. Siekiant užbaigti registraciją Platformoje, Naudotojas privalo patvirtinti registraciją Platformos operatoriaus nurodytu būdu. 

17. Klientui sėkmingai užsiregistravus Platformoje jam yra sukuriama asmeninė Paskyra, prie kurios jis gali jungtis naudodamasis Naudotojo vardu bei slaptažodžiu ar kitais Platformos operatoriaus nurodytais būdais.

III. KLIENTŲ PRIEVOLĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

18. Klientas įsipareigoja:
18.1. susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir jų laikytis;
18.2. naudotis Platforma ir Platformos operatoriaus paslaugomis pateikiant tik teisingą, tikslią ir išsamią informaciją;
18.3. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti apie informacijos, kuri buvo pateikta Platformos operatoriui, pasikeitimus; 
18.4. nefinansuoti Projekto ar Vystytojo kitais būdais nei per Platformą (įsipareigojimas galioja nuo atliktos registracijos Platformoje dienos); 
18.5. iki Sandorių galiojimo pabaigos, komunikuoti su kitomis Sandorių šalimis tik naudojantis Platforma ir (ar) per Platformos operatorių; 
18.6. neperduoti arba neįvesti į Platformą duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų, ar bet kokių kitų kodų, failų ar programų, skirtų trukdyti, riboti arba sugadinti Platformos arba jos įrangos, programinės įrangos ar ryšio įrangos funkcijas, įskaitant programų, kurios automatiškai sektų, naudotų ir (ar) išsaugotų Platformoje esančią ir (ar) pateikiamą informaciją; 
18.7. netobulinti ir kitaip nepaveikti Platformos papildomomis sistemomis ar naudoti kitas sistemas prisijungiant prie Platformos ar ja naudojantis;
18.8. naudotis  Platforma tik teisėtais tikslais, nepažeidžiant teisės aktų;
18.9. Platformos pagalba nerinkti kitų Naudotojų asmens duomenų ar informacijos apie juos;

18.10. nesudarinėti Preliminariųjų sutarčių ir Sandorių Platformoje neturint tam reikiamų įgaliojimų, korporatyvinių sprendimų ar kitų sandorių teisėtam sudarymui reikalingų dokumentų.
19. Platformos operatorius turi teisę vienašališkai blokuoti Paskyrą, Klientui nesilaikant 16 punkto nuostatų.

 

IV. REIKALAVIMAI VYSTYTOJAMS. VYSTYTOJŲ REGISTRACIJA PLATFORMOJE

20. Vystytojas, norėdamas registruotis Platformoje, privalo atitikti reputacinius ir kitus Platformos operatoriaus keliamus reikalavimus, nurodytus www.saulėsparkai.lt.
21. Registruodamasis platformoje, Vystytojas turi užpildyti specialią registracijos formą, pateikiamą Platformoje, ir pateikti joje numatytus dokumentus ir (ar) pateikti kitą Platformos operatoriaus prašomą informaciją.
22. Vystytojas, registruodamasis Platformoje, pateikia šiuos duomenis:
22.1. Juridinio asmens pavadinimą;
22.2. Juridinio asmens kodą;
22.3. Juridinio asmens registruotos buveinės adresą;
22.4. Juridinio asmens PVM mokėtojo kodą;
22.5. Juridinio asmens atstovo duomenis (vardą, pavardę);
22.6. Juridinio asmens/atstovo elektroninio pašto adresą; 
22.7. Juridinio asmens telefono numerį;
22.8. Juridinio asmens sąskaitos numerį;
22.9. kitus Platformos operatoriaus paprašytus duomenis.
23. Vystytojas registravimosi metu sukuria Naudotojo vardą bei slaptažodį, kuriuos vėliau naudosis jungdamasis prie Paskyros. Vystytojų sukurti Naudotojo vardas ir slaptažodis yra konfidencialūs ir Vystytojas privalo užtikrinti šių duomenų apsaugą ir neatskleisti šios informacijos tretiesiems asmenims. Vystytojas, praradęs ir (ar) atskleidęs savo prisijungimo duomenis, ir (ar) manantis, kad jo prisijungimo duomenimis buvo neteisėtais pasinaudota, nedelsiant apie tai raštu privalo informuoti Platformos operatorių.
24. Platformos operatorius savo nuožiūra nustato reikalavimus Paskyros slaptažodžiui (t.y. raidžių ir (ar) skaičių kombinacijai). Platformos operatorius taip pat turi teisę saugumo ar kitais pagrindais bet kada reikalauti iš Vystytojo pakeisti Paskyros slaptažodį ir (ar) gavęs iš Naudotojo taisyklių 23 punkte numatytą informaciją - blokuoti Paskyrą.
25. Vystytojui sėkmingai užsiregistravus Platformoje jam yra sukuriama asmeninė Paskyra, prie kurios jis gali jungtis naudodamasis Naudotojo vardu bei slaptažodžiu, ir registruoti Projektą Platformoje.

V. VYSTYTOJO PRIEVOLĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

26. Vystytojas įsipareigoja:
26.1. naudotis Platforma ir Platformos operatoriaus paslaugomis pateikiant tik teisingą, tikslią ir išsamią informaciją;
26.2. nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pranešti apie informacijos, kuri buvo pateikta Platformos operatoriui, pasikeitimus; 
26.3. atlyginti visas išlaidas, mokesčius ir rinkliavas, kurie atsiranda dėl Platformos ir (ar) Platformos operatoriaus paslaugų naudojimo, kurie nurodomi Platformoje ir (ar) sutartyje su Vystytoju; 
26.4. iki Sandorių galiojimo pabaigos, komunikuoti su kitomis Sandorių šalimis tik naudojantis Platforma ir (ar) per Platformos operatorių; 
26.5. neperduoti arba neįvesti į Platformą duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų, ar bet kokių kitų kodų, failų ar programų, skirtų trukdyti, riboti arba sugadinti Platformos arba jos įrangos, programinės įrangos ar ryšio įrangos funkcijas, įskaitant programų, kurios automatiškai sektų, naudotų ir (ar) išsaugotų Platformoje esančią ir (ar) pateikiamą informaciją; 
26.6. netobulinti ir kitaip nepaveikti Platformos papildomomis sistemomis ar naudoti kitas sistemas prisijungiant prie Platformos ar ja naudojantis;
26.7. naudotis tiek Platforma, teisėtais tikslais, nepažeidžiant teisės aktų;
26.8. Platformos pagalba nerinkti kitų Naudotojų asmens duomenų ar informacijos apie juos.
27. Platformos operatorius turi teisę vienašališkai blokuoti Paskyrą, Vystytojui nesilaikant 26 punkto nuostatų.

VI. REIKALAVIMAI PROJEKTAMS. PROJEKTŲ REGISTRACIJA

28. Vystytojo registruojamas Projektas privalo atitikti reikalavimus ir technines specifikacijas, nurodytus www.saulėsparkai.lt.
29. Vystytojas, norėdamas paskelbti Projektą per Platformą, privalo užpildyti specialią registracijos formą apie Projektą, pateikiamą Platformoje.
30. Vystytojas, registruodamas Platformoje Projektą, pateikia Platformos operatoriaus prašomus  duomenis ir dokumentus.
31. Registruodamas Projektą Platformoje Vystytojas turi sumokėti 
www.saulėsparkai.lt skelbiamą įkainį.
32. Platformos operatorius, įvertinęs Vystytojo pateiktą informaciją ir dokumentus: 
32.1. patvirtina Projekto skelbimą Platformoje ir prašo Vystytojo pateikti suformuluotą informaciją, kuri bus skelbiama Platformoje ir nurodo, kada planuojama aktyvuoti Projektą Platformoje;
32.2. grąžina Projektą Vystytojui, nurodydamas jo trūkumus ir suteikdamas 10 (dešimties) darbo dienų terminą jiems ištaisyti.
32.3. Atmeta Projekto skelbimą Platformoje.
33. Atmesdamas Projektą, Platformos operatorius turi teisę nenurodyti Projekto atmetimo motyvų.
34. Platformos operatorius Taisyklių 32 punkte numatytą sprendimą priima per 1 (vieną) mėnesį nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo ir Taisyklių 31 punkte nurodyto įkainio apmokėjimo momento. Esant reikalui, Platformos operatorius turi teisę pratęsti šį terminą dar 1 (vienam) mėnesiui, informavęs apie tai Vystytoją.

VII. PLATFORMOS OPERATORIAUS FUNKCIJOS

35. Platformos operatorius atlieka šias funkcijas:
35.1. administruoja Platformą; 
35.2. veikia kaip Vystytojo komercinis atstovas (prekybos agentas);
35.3. prieš Projekto pradžią, atlieka Vystytojo kreditingumo ir reputacijos vertinimą, Projekto vertinimą; 
35.4. atstovaudamas Vystytojus, surenka lėšas pagal Sandorius, jei taip susitarta Komercinio atstovavimo sutartyje;
35.5. sudarydamas Preliminarias sutartis ir Sandorius Vystytojo vardu tikrina Kliento – juridinio asmens -  atstovavimą liudijančius dokumentus bei kitus dokumentus, reikalingus Sandorių sudarymui;

35.6. pagal iš anksto su Vystytoju suderintus kriterijus atlieka Kliento – juridinio asmens – mokumo vertinimą tiek Preliminariųjų sutarčių, tiek Sandorių sudarymo, tiek jų vykdymo stadijose,  ir, nustačius, kad juridinis asmuo neatitinka jam keliamų reikalavimų, atsisako su juo sudaryti Sandorius arba pritaiko kitas Sandoriuose numatytas prievolių užtikrinimo priemones;

35.7. atlieka kitas sutarčių pagrindu prisiimtas funkcijas.

 

VIII. TAIKYTINI PLATFORMOS MOKESČIAI

36. Klientai Platformos paslaugomis naudojasi nemokamai.
37. Vystytojams taikomi įkainiai yra skelbiami viešai 
www.saulėsparkai.lt ir (arba) yra numatyti Komercinio atstovavimo sutartyje.

IX. PROJEKTO SKELBIMAS PLATFORMOJE

38. Vystytojas, gavęs teigiamą sprendimą dėl jo reputacijos ir kreditingumo vertinimo bei Projekto skelbimo Taisyklių nustatyta tvarka, iki Projekto viešo paskelbimo privalo:
38.1. Sudaryti Komercinio atstovavimo sutartį su Platformos operatoriumi;
38.2. Atidaryti Projekto sąskaitą, jei taip numatyta Komercinio atstovavimo sutartyje;
38.3. Pateikti aiškiai suformuluotą informaciją apie Projektą, kuri bus viešai skelbiama Platformoje.
39. Vystytojas, pateikdamas Taisyklių 38.3 punkte nurodytą informaciją, išreiškia savo valią, kad sutinka, jog Projekto paskelbimas Platformoje bus laikomas įpareigojančiu Vystytojo pasiūlymu Klientams sudaryti Sandorius Platformoje nurodytomis sąlygomis.
40. Platformos operatorius patikrina ir paskelbia Taisyklių 38.3 punkte nurodytą informaciją apie Projektą Platformoje ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, nuo jos gavimo dienos.
41. Platformoje skelbiama tokia informacija apie Projektą:
41.1. Projekto aprašymas;
41.2. pirkimo / nuomos kaina;
41.3. Pradinis Projekto įmokų surinkimo laikotarpis;
41.4. Projekto įgyvendinimo ir įrengimo etapai;
41.5. Registruotų kW skaičius;
41.6. Įmokų surinkimo ir Projekto įgyvendinimo terminai;
41.7. Minimali investicijų suma, reikalinga Projekto vystymui; 
41.8. kita aktuali informacija. 

X. SANDORIŲ SUDARYMAS SU KLIENTAIS

42. Klientas, sėkmingai užsiregistravęs Platformoje, turi teisę sudaryti Sandorius per Platformą.
43. Sandoriai Platformoje yra sudaromi nuotoliniu būdu. Sandoriai yra sudaromi tarp Klientų ir Vystytojų. 
44. Vystytojo vardu Sandorius sudaro Platformos operatorius, veikiantis kaip atitinkamo Vystytojo komercinis atstovas. Klientas patvirtina, jog supranta ir yra informuotas apie tai, kad Sandorį sudaryti gali tik asmuo, kuris:
44.1.1. valdo Elektros energijos vartojimo vietą nuosavybės teise; ir
44.1.2. taps Gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka;
42.1.3. Elektros energijos vartojimo vietoje Klientas neturi kitų su elektros tinklu teisės aktų nustatyta tvarka susietų Įrenginių, kuriais yra gaminama saulės energija.  

44.1.4. pateikė visus galiojančius įgaliojimus bei korporatyvinius dokumentus, reikalingus Sandorių sudarymui;

44.1.4. Sandorį sudarant juridiniam asmeniui  - kuris patvirtino, kad Platformos operatoriui pateikti juridinio asmens įstatai ir kiti dokumentai yra galiojantys bei atitiko Vystytojo keliamus mokumo reikalavimus.
45. Klientas, užsiregistravęs Platformoje, privalo pasirinkti ar nori įsigyti Įrenginį, ar jį išsinuomoti ir sudaryti atitinkamus Sandorius. 
46. Klientas yra pats atsakingas už ekonominių naudų, įsigyjant ar nuomojant Įrenginį apskaičiavimą. Bet kokios viešai randamos priemonės (skaičiuoklės), įskaitant esančias Platformoje, yra preliminarios ir paremtos prielaidomis, kurios nebūtinai įvyks.
47. Sudarydamas Preliminariąją sutartį, Klientas rezervuoja ketinamą įsigyti Įrenginį ir įgyja teisę pasirašyti pagrindinę Pirkimo-pardavimo/ Nuomos sutartį, pasibaigus Pradiniam įmokų surinkimo laikotarpiui ir (ar) visiškai išvysčius Projektą, ar kitu Preliminariojoje sutartyje numatytu terminu.
48. Sudaręs Preliminariąją sutartį ar Sandorį, kol nepasirašytas priėmimo – perdavimo aktas ir norintis įsigyti ar išsinuomoti papildomą dalį Įrenginio, Klientas gali sudaryti papildomą Preliminariąją sutartį Platformoje ir Taisyklėse numatyta tvarka.  Tokiu atveju, Sandorio sudarymo metu jo Preliminariosiomis sutartimis rezervuotos Įrenginio dalys yra susumuojamos ir Klientui yra pateikiama pasirašyti viena sutartis.

49. Sudaręs Sandorį ir norintis įsigyti ar išsinuomoti papildomą dalį Įrenginio, Klientas gali sudaryti papildomą Sandorį norimai įsigyti ar išsinuomoti Įrenginio daliai, tačiau tai padaryti gali tik sudarydamas Sandorį dėl to paties saulės parko Įrenginio.

50. Sudaręs Preliminariąją sutartį ir norintis sumažinti savo įsigyto ar išsinuomoto Įrenginio dalį, Klientas gali nutraukti jo sudarytą Preliminariąją sutartį Platformoje ir Taisyklėse numatyta tvarka ir sudaryti naują dėl jo pasirinktos Įrenginio dalies, sumokėdamas naują Rezervacijos mokestį.

51. Sudaręs Sandorį, norintis sumažinti savo įsigyto ar išsinuomoto Įrenginio dalį, Klientas gali nutraukti jo sudarytą Sandorį, kreipdamasis į Platformos operatorių su savo rašytiniu motyvuotu prašymu ir sudaryti naują Sandorį dėl jo pasirinktos Įrenginio dalies, Platformoje ir Taisyklėse numatyta tvarka.

52. Sudarydamas Nuomos sutartį, Klientas išsinuomoja Įrenginį tam tikram laikotarpiui ateityje.
53. Preliminarios sutarties pasirašymo metu Klientas privalo sumokėti Rezervacijos mokestį. Rezervacijos mokestis yra įskaitomas į Įrenginio pirkimo-pardavimo/ Nuomos kainą.
54. Rezervacijos mokestis nėra grąžinamas, jeigu Klientas savo valia atsisako pasirašyti pagrindinę Pirkimo-pardavimo / Nuomos sutartį.
55. Rezervacijos mokestis grąžinamas Klientui, jeigu Vystytojas savo nuožiūra priima sprendimą toliau Projekto nebevystyti.
56. Klientas Platformos pagalba yra informuojamas apie galimybę sudaryti pagrindinę Pirkimo-pardavimo/ Nuomos sutartį.
57. Klientui nesikreipus dėl pagrindinės Pirkimo-pardavimo/ Nuomos sutarties sudarymo Preliminariojoje sutartyje numatytais terminais, laikoma, kad jis atsisako sudaryti Sandorį ir jam tenka visos to neigiamos pasekmės.
58. Įrenginys yra perduodamas Klientui pasirašant Perdavimo-priėmimo aktą.  Perdavimo – priėmimo aktas pasirašomas Platformos pagalba Taisyklių 59-61punktuose numatyta tvarka.
59. Norėdamas sudaryti tiek Preliminarią sutartį, tiek Sandorį, Naudotojas turi prisijungti prie Platformos:

59.1. Kliento – fizinio asmens atveju -  per savo elektroninės bankininkystės paskyrą, nustatyti savo asmens tapatybę ir elektroniniu būdu patvirtinti pasirašomą Sandorį. Klientui patvirtinus Sandorį laikoma, kad Sandoris yra sudarytas.  

59.2. Kliento – juridinio asmens atveju – patvirtinti, kad visi Platformoje pateikti juridinio asmens dokumentai (įstatai, atstovavimą patvirtinantys dokumentai, korporatyviniai sprendimai ir kt.) yra galiojantys; jeigu jų galiojimas pasibaigęs, tuomet savo paskyroje Platformoje iš naujo pateikti galiojančias minėtų dokumentų kopijas, juridinio asmens atstovui, tinkamai įgaliotam sudaryti sandorius Platformoje prisijungus  per savo elektroninės bankininkystės paskyrą, nustatyti savo asmens tapatybę ir elektroniniu būdu patvirtinti pasirašomą Sandorį. Klientui patvirtinus Sandorį laikoma, kad Sandoris yra sudarytas. 

59.3. Kliento – juridinio asmens atveju – esant kiekybiniam juridinio asmens atstovavimui, vadovaujantis galiojančia juridinio asmens įstatų redakcija, prieš sandorio sudarymą su Klientu susisiekia Platformos operatorius ir pasiūlo kitą, abiem Šalims priimtiną, teisėtą sandorio sudarymo būdą.
60. Sudarius Sandorį, Platforma sugeneruoja (PDF formato) dokumentą, persiunčia jį į Naudotojų registracijos prie Platformos metu nurodytais elektroninio pašto adresais bei į asmenines jų paskyras Platformoje. Toks dokumentas yra prilyginimas rašytinei Sandorio formai ir yra leistina įrodinėjimo priemonė prieš trečiuosius asmenis.
61. Naudotojas privalo saugoti sudarytų Sandorių kopijas popieriniu arba elektroniniu formatu.
62. Klientas turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudaryto Sandorio per 14 (keturiolika) dienų nuo jo sudarymo momento jame nustatyta tvarka.

63. Platformos operatorius atlieka Kliento – juridinio asmens – mokumo vertinimą pagal iš anksto su Vystytoju suderintus kriterijus tiek Preliminariųjų sutarčių, tiek Sandorių sudarymo, tiek jų vykdymo stadijose,  ir, nustačius, kad juridinis asmuo neatitinka jam keliamų reikalavimų, atsisako su juo sudaryti Sandorius arba pritaiko kitas Sandoriuose numatytas prievolių užtikrinimo priemones.

64. Platformos operatoriui nustačius, kad Klientas – juridinis asmuo – neatitinka jam keliamų mokumo reikalavimų, turi teisę nedetalizuodamas priežasčių, atsisakyti sudaryti su tokiu juridiniu asmeniu tiek Preliminariąją sutartį, tiek Sandorį. Jeigu paaiškėja, kad juridinis asmuo neatitinka jam keliamų mokumo reikalavimų šiam jau sudarius Preliminariąją sutartį, Platformos operatorius turi teisę nesudaryti su juo Sandorio ir įsipareigoja grąžinti Kliento sumokėtą Rezervacijos mokestį.

 

XI. ĮMOKŲ PAGAL SANDORIUS MOKĖJIMAS

65. Įmokos pagal sandorius yra renkamos Platformos operatoriaus pasirinkimu į Vystytojo atidarytą arba Platformos operatoriaus valdomą Projekto sąskaitą. 
66. Klientui pervedus Rezervacijos mokestį pagal Preliminariąsias ir (ar) Nuomos sutartis į atidarytą Projekto sąskaitą, jų naudojimas yra apribojamas iki tol, kol surenkama Minimali Projekto suma ir (arba) Minimalus klientų skaičius, kurie yra nustatomi kiekvieno Platformoje skelbiamo Projekto atžvilgiu atskirai. Jeigu per nustatytą Pradinį įmokų surinkimo laikotarpį nėra surenkama Minimali Projekto suma ir (ar) Minimalus Klientų skaičius, reikalingi Projekto vystymui, Projektas yra atšaukiamas iš Platformos, o Preliminariųjų ir (ar) Nuomos sutarčių pagrindu pervestos Klientų lėšos yra grąžinamos Klientams. 
67. Vystytojas turi teisę savo nuožiūra spręsti, ar vystyti Projektą net ir tuo atveju, jei Minimali Projekto suma ir (ar) Minimalus klientų skaičius nėra surenkamas. 
68. Pradinis įmokų surinkimo laikotarpis gali būti pratęstas Vystytojo ir Platformos operatoriaus sutikimu.
69. Platformos operatorius teisės aktų nustatyta tvarka ir Komercinio atstovavimo sutarties pagrindu turi teisę rinkti Įmokas iš klientų Vystytojo naudai. Jokių kitų mokėjimo funkcijų Platformos operatorius neatlieka.

XII. PROJEKTO VYSTYMAS

70. Projektas yra pradedamas vystyti Vystytojo sprendimu, jei yra tenkinamos Vystytojo nustatytos išankstinės sąlygos.
71. Vystytojas savo nuožiūra ir rizika, gavęs Platformos operatoriaus sutikimą, gali keisti Projekto išankstines sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant Minimalia Projekto suma, ir (arba) Minimaliu klientų skaičiumi, ir (arba) Pradinio įmokų surinkimo laikotarpiu.
72. Vystytojui nusprendus nevystyti Projekto, sudaryti Sandoriai pasibaigia ir Klientams yra grąžinti visi jų sumokėti pinigai.
73. Vystytojas Platformos pagalba Klientams teikia informaciją apie Projekto eigą.

XIII. KLIENTO TAPIMAS GAMINANČIU VARTOTOJU. ENERGIJOS GAMINIMAS

74. Klientas Sandorio pagrindu įsipareigoja tapti Gaminančiu vartotoju.
75. Klientas turi teisę savo Elektros energijos vartojimo vietoje vartoti Įrenginio pagamintą elektros energiją tik tuo atveju, jei jis tampa Gaminančiu vartotoju.
76. Klientui nevykdant pareigos tapti Gaminančiu vartotoju jam tenka visos neigiamos pasekmės pagal sudarytus Sandorius.
77. Mokesčiai už elektros tiekimą bei naudojimosi tinklais paslaugą, elektros energijos kaupimo  tvarka bei sąlygos bei kiti elektros tiekimo ir (ar) skirstymo klausimai yra reglamentuojami atskiromis Pirkėjo su elektros energijos tiekėju ir(ar) skirstomųjų tinklų operatoriumi sudarytomis sutartimis ar vadovaujantis jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. Daugiau informacijos apie tai 
www.eso.lt. Neatlikus šiame punkte nurodytų veiksmų, pagaminta elektros energija Klientui nepriskiriama ir nėra kaupiama ir už pagamintą elektros energijos kiekį jam nėra mokama.

XIV. NUOSAVYBĖS TEISĖ Į ĮRENGINIUS

78. Nuosavybės teisė į Įrenginius pereina Klientui Pirkimo – pardavimo sutartyje numatytu momentu. 
71. Įsigydamas Įrenginį Klientas turės teisę valdyti, naudotis ir disponuoti juo, atsižvelgdamas į kitų bendraturčių, įsigijusių Įrenginius Saulės elektrinėje, interesus.
79. Klientas, proporcingai jam priklausančiai daliai atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (Įrenginiais esančiais Saulės elektrinėje), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms, įskaitant Įrenginio išmontavimą ir utilizavimą Pirkimo – pardavimo sutarties nustatyta tvarka. 
80. Klientas turi teisę susieti Įrenginį su kita Elektros energijos vartojimo vieta pagal Vystytojo ir skirstomųjų tinklų operatoriaus nustatytą tvarką ir sąlygas. 
81. Klientas turi teisę perleisti Įrenginį trečiajam asmeniui Pirkimo – pardavimo sutarties nustatyta tvarka ir Platformos taisyklių XVI skyriuje nustatyta tvarka.

XV. SAULĖS ELEKTRINĖS EKSPLOATAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

82. Už Saulės elektrinės priežiūrą ir jos eksploatavimą atsako Vystytojas, kuris turi teisės aktų nustatyta tvarka išduotus tokiai veiklai vykdyti reikalingus leidimus. 
83. Klientas Vystytojui už Paslaugas moka Sandoryje numatytą kainą. 
84. Paslaugų kaina gali būti keičiama Sandoryje nustatyta tvarka.   

XVI. ĮRENGINIO PERLEIDIMAS NAUJAM ĮGIJĖJUI

85. Įsigijęs Įrenginį Pirkimo – pardavimo sutartimi, tačiau ateityje panorėjęs jį perleisti, Klientas tai gali padaryti Platformos pagalba.
86. Klientas, siekiantis parduoti nuosavybės teise valdomą Įrenginį, Platformoje nurodo savo sąskaitos numerį, į kurią turi būti sumokama Įrenginio kaina, ir Įrenginio kainą.
87. Naudotojas, siekiantis nusipirkti parduodamą Įrenginį (jo dalį) nurodo savo vardą, pavardę arba juridino asmens duomenis, rekvizitus ir kontaktinę informaciją bei Taisyklių 11 ir 13 punktuose nurodytu būdu nustato savo tapatybę.
88. Platforma pati sugeneruoja naują pirkimo –pardavimo sutartį, kurią Klientas (pardavėjas) patvirtina, atautentifikuodamas savo tapatybę elektroninės bankininkystės kanalais, elektroniniu parašu ar kitu Platformos operatoriaus nurodytu būdu.
89. Platforma sugeneruoja (PDF formato) dokumentą, persiunčia jį Naudotojų registracijos prie Platformos metu nurodytais elektroninio pašto adresais bei į asmenines jų paskyras Platformoje. Tiek Klientas (pardavėjas), tiek naujasis įgijėjas patvirtina jiems atsiųstą sutarties variantą ir toks dokumentas yra prilyginimas rašytinei sutarties formai.
90. Platforma automatiškai perduoda duomenis Vystytojui apie sudarytą Įrenginio pirkimo-pardavimo sutartį.
91. Platforma sugeneruoja Paslaugų teikimo sutartį tarp Vystytojo ir naujojo įgijėjo, kuri yra pasirašoma ta pačia tvarka, kaip numatyta šių Taisyklių 88-89 punktuose. 
92. Sudarius Paslaugų teikimo sutartį, Vystytojas perduoda duomenis apie sudarytą sutartį ESO ir naujajam įgijėjui yra sukuriama paskyra ESO savitarnos svetainėje ir prisijungimo duomenys išsiunčiami naujojo įgijėjo registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.
93 Gavęs prisijungimo ESO savitarnos svetainėje duomenis, naujasis įgijėjas turi prisijungti prie savitarnos ir priskirti įsigytą Įrenginį (jo dalį) prie jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto (Elektros energijos vartojimo vietos). Naujasis įgijėjas turi teisę savo įsigytą Įrenginį (jo dalį) priskirti kelioms jam nuosavybės teise priklausančioms Elektros energijos vartojimo vietoms.
94. Nepriskyrus Elektros energijos vartojimo vietos, Įrenginio pagaminta elektros energija Naujajam įgijėjui nepriskiriama ir nėra kaupiama ir už pagamintą elektros energijos kiekį jam nėra mokama.

XVII. INFORMACIJOS TEIKIMAS

95. Vystytojas įsipareigoja laikydamasis Komercinio atstovavimo sutartyje įtvirtintų terminų  raštu informuoti Platformos operatorių apie: 
95.1. bet kokios anksčiau pateiktos informacijos ir dokumentų pasikeitimus, įskaitant Vystytojo kontaktinius duomenis, ir (ar) Platformoje planuojamą paskelbti informaciją apie Projektą; 
95.2. Vystytojo finansinės padėties pablogėjimą ir (ar) aplinkybes, dėl kurių sumažėtų ar gali kilti grėsmė Vystytojo kreditingumui; 
95.3. kiekvieną aplinkybę, dėl kurios pasunkėja ar gali pasunkėti Vystytojo galimybės tinkamai įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus pagal Sandorius ar sutartį su Platformos operatoriumi; 
95.4. kiekvieną aplinkybę, kuri pablogina arba gali turėti įtakos Vystytojo finansinei padėčiai ateityje (pvz., naujus prisiimtus skolinius įsipareigojimus ir pan.); 
95.5. kiekvieną aplinkybę, kuri kelią grėsmę Projekto įgyvendinimui (pvz., reikalingų leidimų Projektui įgyvendinti negavimą);
95.6. bet kokį teismo ar arbitražo ir (ar) kitą procesą (pvz., išieškojimo ir kt.), jeigu tai gali pabloginti Vystytojo finansinę padėtį ar kelti grėsmę Projekto įgyvendinimui.
96. Jeigu Projektas dar neišviešintas Platformoje, Platformos operatorius, gavęs ir įvertinęs Taisyklių 88 punkte nurodytą informaciją, turi teisę atsisakyti aktyvuoti Projektą Platformoje.
97. Jeigu Projektas jau aktyvuotas, Platformos operatorius, įvertinęs Taisyklių 88 punkte pateiktą informaciją, gali atsisakyti viešinti Projektą Platformoje.
98. Už informacijos apie Projektą teisingumą atsako Vystytojas.

XVIII. PLATFORMOS OPERATORIAUS ATSAKOMYBĖ IR JOS APRIBOJIMAS

99. Platformos operatorius užtikrina sklandų ir nepertraukiamą Platformos veikimą, tačiau yra galimi Platformos sutrikimai dėl Platformos vystymo ar nenumatytų įvykių. Apie Platformos veiklos sutrikimus nedelsiant yra skelbiama Klientų paskyroje ar informuojant viešai Platformoje.
100. Platformos operatorius yra tik Platformos administratorius, todėl Platformos operatorius nėra atsakingas ir negali būti laikomas kaltu už: 
100.1. Naudotojų įsipareigojimų nevykdymą kitiems Naudotojams, įskaitant Naudotojų mokėjimų vėlavimą; 
100.2. Naudotojų pateiktų duomenų teisingumą ir išsamumą; 
100.3. Kredito įstaigos veiksmus ir (ar) neveikimą, įskaitant banko sąskaitų, atidarytų Kredito įstaigoje, naudojimo sutrikimus, įskaitant Kredito įstaigos nemokumą, bankrotą ar kitokius veiksmus; 
100.4. trečiųjų asmenų veiksmus ir (ar) neveikimą, dėl kurių kaltės sutriktų naudojimasis Platforma ir (ar) Platformos operatoriaus paslaugomis ir Naudotojai dėl to patirtų nuostolius; 
100.5. Platformoje pateiktų Projekto prognozių tikrumą ir tikslumą; 
100.6. kitų Naudotojų neteisėtą elgesį ir (ar) Taisyklių pažeidimus, įsipareigojimų pagal Sutartis nevykdymą; 
100.7. Naudotojų nuostolius, jeigu jie atsirado dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, įskaitant ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų sutrikimų; 
100.8. Naudotojų nuostolius, jeigu jie atsirado dėl pasikeitusių teisės aktų reikalavimų, įskaitant priežiūros institucijų rekomendacijas, gaires ar pozicijas. 
100.9. Platformos veiklos nutraukimą dėl bet kokių priežasčių. 
100.10. Projekto pagrįstumo, perspektyvos, investicijos į Projektą saugumo. 
100.11. Platformos operatoriaus atsakomybė kyla tik dėl žalos, kuri atsirado dėl Platformos operatoriaus tyčios ar didelio neatsargumo ir tik už patirtus tiesioginius nuostolius, kuriuos privalo įrodyti Naudotojas.

XIX. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

Skundai dėl Platformos operatoriaus paslaugų
101. Jeigu Naudotojas yra nepatenkintas Platformos paslaugomis, jis gali susisiekti su Platformos operatoriumi, kad šis pateiktų problemos sprendimo būdus.
102. Jeigu po Platformos operatoriaus atsakymo Naudotojas vis tiek mano, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, Naudotojas gali pateikti Platformos operatoriui oficialų skundą.
103 Skundas gali būti pateiktas ne vėliau nei per 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai Naudotojui paaiškėjo galimas jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimas.
104. Skundą galima pateikti elektroniniu paštu adresu: [email protected] arba registruotu laišku adresu Laisvės pr. 10, LT–04215, Vilnius.
105. Skunde turi būti surašyti nusiskundimo motyvai, pateiktos faktinės aplinkybės.  
106. Platformos operatorius turi teisę susisiekti su Naudotoju dėl papildomos informacijos gavimo, jeigu informacijos, pateiktame skunde, nepakanka, siekiant tinkamai įvertinti visas aplinkybes. 
107. Jeigu skundas teikiamas Naudotojo atstovo, prie jo turi būti pridėtas tinkamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.
108. Skundas bus išnagrinėtas ir atsakymas bus pateiktas Kliento (vartotojo) atžvilgiu – per 14 (keturiolika)  dienų, Vystytojo atžvilgiu -  per 30 (trisdešimt) dienų nuo skundo gavimo dienos.
Skundai dėl Vystytojo veiklos
109. Jeigu Klientas mano, kad Vystytojas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, Klientas gali Platformos pagalba pateikti skundą Vystytojui. 
110. Skundas gali būti pateiktas ne vėliau nei per 3 (tris) mėnesius nuo dienos, kai Klientui paaiškėjo galimas jo teisių ar teisėtų interesų pažeidimas.
111. Skundą galima pateikti elektroniniu paštu adresu: [email protected] arba registruotu laišku adresu Laisvės pr. 10, LT–04215, Vilnius.
112. Skunde turi būti surašyti nusiskundimo motyvai, pateiktos faktinės aplinkybės.  
113. Platformos operatorius turi teisę susisiekti su Klientu dėl papildomos informacijos gavimo, jeigu informacijos, pateiktame skunde, nepakanka, siekiant tinkamai įvertinti visas aplinkybes.
114. Skundas bus išnagrinėtas ir atsakymas bus pateiktas Vystytojo vardu Klientui (vartotojui) per 14 (keturiolika)  dienų nuo jo gavimo momento.
115. Tolesni Sandorio šalių ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka. 

XX. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

116. Klientų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant užtikrinti Platformos funkcinį veikimą bei tinkamą Platformos paslaugų teikimą, įskaitant Sandorių su Klientais sudarymą ir vykdymą, mokėjimų administravimą, informacijos Klientams teikimą ir kt.
117. Platformos operatorius tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikia patys Klientai arba tretieji asmenys, tiek, kiek tai būtina tinkamam Platformos paslaugų teikimui užtikrinti.
118. Detali informacija apie tai, kaip Platformos operatorius tvarko Klientų asmens duomenis, įskaitant asmens duomenų subjektų teises, jų įgyvendinimo tvarką, taikomas saugumo priemones ir kt. skelbiama Platformos operatoriaus
 Privatumo politikoje 

XXI. TEISINIŲ SANTYKIŲ SU NAUDOTOJAIS NUTRAUKIMAS

119. Platformos operatorius turi teisę vienašališkai nutraukti santykius su Naudotojais ir neleisti naudotis Platforma šiais atvejais: 
119.1. Naudotojas nevykdo pareigų, numatytų šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje ir sutartyse, sudarytose tarp Platformos operatoriaus ir Naudotojo; 
119.2. Naudotojas pateikė arba pateikia neteisingą, klaidingą, melagingą, negaliojančią ir (ar) nepilną informaciją ir (ar) dokumentus; 
119.3. Naudotojas, naudodamasis Platforma, pažeidžia arba galimai pažeidžia taikomus teisės aktus; 
119.4. Platformos operatorius gauna nurodymą iš atsakingų institucijų sustabdyti bet kokius santykius ar bendradarbiavimą su Naudotoju.
120. Naudotojas gali nutrauki santykius su Platformos operatoriumi Naudotojui pateikus atitinkamą prašymą ir esant visoms šioms sąlygoms: 
120.1. Yra užbaigti visi per Platformą vykdomi Sandoriai; 
120.2. Naudotojas neturi jokių neįvykdytų finansinių įsipareigojimų Platformos operatoriui.
120.3. Platformos operatorius turi teisę apriboti Naudotojo teisę naudotis Platforma ir Platformos operatoriaus paslaugomis, įskaitant ir visišką Naudotojo pašalinimą iš Platformos, ir imtis kitų veiksmų, kuriuos Platformos operatorius mano esant būtina, įskaitant, bet neapsiribojant, savo, kaip teisių ir pareigų sustabdymą ar nevykdymą, jeigu toks Platformos operatoriaus veikimas ar neveikimas yra būtinas užtikrinant Platformos funkcinį veikimą ir (ar) kitų Naudotojų teises ir pareigas bei teisės aktų laikymąsi. 
120.4. Visais atvejais, kai Platformos operatorius pagrįstai mano, kad Naudotojas pateikia netikslią ar melagingą, negaliojančią informaciją apie save, atlieka nusikalstamas veikas ir (ar) neteisėtai naudojasi ne jam priklausančiais asmens duomenimis bei kitais atvejais, Platformos operatorius pasilieka sau teisę apie tokią situaciją pranešti atsakingoms teisėsaugos institucijoms.

XXII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

121. Komunikacija tarp Platformos operatoriaus ir Naudotojų vyksta per Platformą ir kitais būdais:
121.1. Platformos operatorius su Naudotojais susisiekia Naudotojų kontaktiniais duomenis, kuriuos jie pateikė registracijos Platformoje metu. Naudotojas privalo nedelsiant pranešti Platformos operatoriui apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą arba atnaujinti juos savo paskyroje Platformoje. Jeigu Naudotojas nepraneša Platformos operatoriui apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą arba jų neatnaujina savo Platformos paskyroje, pranešimo pateikimas Naudotojui paskutiniais jo nurodytais kontaktiniais duomenimis yra laikomas tinkamai pateiktu. 
121.2. Naudotojas sutinka, kad Platformos operatorius pranešimus Naudotojui siųstų per Platformą arba Naudotojo nurodytu elektroninio pašto adresu. 
121.3. Pranešimas, pateiktas per Platformą arba elektroniniu paštu laikomas gautu kitą darbo dieną nuo jo pateikimo dienos. 
121.4. Platformos operatorius turi teisę vienašališkai keisti Taisykles, įkainius ir kitus Platformos operatoriaus naudojamus dokumentus apie tai pranešdamas Platformoje. Dokumentų pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Platformoje dienos ir galioja visiems Naudotojams. Naudotojas patvirtina sutikimą su atliktais dokumentų pakeitimais naudodamasis Platformos sistema. 
121.5. Šioms Taisyklėms, Nuostatoms ir kitiems Platformoje pateikiamiems dokumentams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
121.6. Visi ginčai tarp Naudotojų ir Platformos operatoriaus sprendžiami derybų keliu. Nesutarimai tarp Naudotojų ir Platformos operatoriaus yra sprendžiami vadovaujantis skundų nagrinėjimo tvarka, kuri nustatyta Taisyklių XIX skyriuje. Nepasiekus sutarimo, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose.
121.7. Platformoje pateikiama informacija nėra skirta platinti kitoje valstybėje, kur tokios informacijos naudojimas būtų uždraustas įstatymų ar kitų teisės aktų. 
121.8. Platforma ir Platformoje pateikiama informacija yra saugoma intelektinės nuosavybės apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Joks Platformoje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminami, padaromi viešai prieinamais arba platinami be išankstinio raštiško Platformos operatoriaus sutikimo. Platformoje pateikiamą medžiagą, informaciją, turinį galima kopijuoti, parsisiųsti, saugoti, atgaminti, atspausdinti ar kitaip naudoti tik asmeniniais Naudotojo tikslais ir tik tiek, kiek susiję su Platformos ir Platformos operatoriaus teikiamų paslaugų naudojimu.